Rachunkowość budżetowa

Według MH – biuro rachunkowe definicja rachunkowości budżetowej. Rachunkowość budżetowa – to rachunkowość dotycząca jednostek budżetowych. Dostarcza ona informacji związanych z finansami tych jednostek oraz informacji o wykonaniu poszczególnych budżetów, co jest czynnikiem niezbędnym w ich planowaniu, kontroli a także analizie. Niniejsza rachunkowość daje informacje, które są niezbędne do chronienia i kontrolowania mienia publicznego.

Służy ona ponadto do rozliczania osób, które tym mieniem zarządzają z odpowiedzialności przed społeczeństwem. Co stosuje rachunkowość budżetowa? Rachunkowość budżetowa jest rachunkowością ujednoliconą i stosuje ona: jednolity plan kont, taką samą klasyfikację budżetową oraz jednolite zasady sporządzania sprawozdań finansowych. Podmioty rachunkowości budżetowej:
Jednostki budżetowe– mają metodę finansowania brutto, co oznacza, iż środki otrzymane z budżetu, te jednostki swoje przeznaczają na swoje wydatki, a dochody, które osiągną, odprowadzają one do budżetu. Z końcem roku budżetowego jednostki budżetowe zwracają do budżetu otrzymane środki na wydatki, których nie wykorzystały. Samorządowe zakłady budżetowe – zakłady te koszty ze swojej działalności pokrywają osiągniętymi przychodami oraz otrzymanymi dotacjami, które to w przypadku niewykorzystania zwracają do budżetu z końcem roku budżetowego. Zakłady te rozliczają się wobec budżetu metodą finansowania netto (poprzez wynik finansowy).

Agencje wykonawcze – agencje te odprowadzają nadwyżkę swoich środków finansowych do budżetu, Instytucje gospodarki budżetowej – takie instytucje swoje koszty i zobowiązania pokrywają z przychodów, które uzyskują, Fundusze celowe – przychody funduszy celowych pochodzą ze środków publicznych, a koszty ponoszą one na realizację zadań publicznych. Ewidencja dochodów budżetowych Dochody budżetowe dzielą się na dochody przypisane i dochody nieprzypisane. Dochody przypisane – są one odzwierciedlone w odpowiedniej dokumentacji. Ponadto powodują one sytuację, gdy występują należności z tytułu dochodów budżetowych oraz zwiększają się przychody (musi być to zgodne z zasadą memoriałową rachunkowości), Dochody nieprzypisane – są to wpływy, które jednostka otrzymuje na podstawie opłat za wykonane czynności, które nie były wpłacane na podstawie wcześniej dokumentacji. Ewidencja wydatków budżetowych Wydatki budżetowe to kwoty, które podejmuje się z rachunku bieżącego, niezależnie od tego na co się je przeznacza. Suma wydatków budżetowych powinna być równa z otrzymaną z budżetu kwotą na pokrycie tych wydatków oraz zgodna z sumą wydatków, które dna jednostka ujęła w swoim planie wydatków. ujętą w planie wydatków budżetowych jednostki.